Kogo będziemy wybierać jesienią?

Na najbliższej planowanej konferencji zboru, będziemy wybierać radę zboru (starszych zboru), diakonów i komisję rewizyjną.

 • Radę Zboru (czyli starszych zboru)

Radę Zboru powołuje Konferencja Zboru. Rada Zboru musi się składać z co najmniej 3 osób.

 • Diakonów

Diakonów powołuje Konferencja Zboru przy rekomendacji Rady Zboru.

 • Komisję Rewizyjną

Członków Komisji Rewizyjnej powołuje odwołuje Konferencja Zboru. Komisja będzie się składać z 3 osób.

Kim jest starszy?

Mężczyzna, który jest odpowiedzialny za duchowe sprawy zboru.
Starszy to doglądający swojej wspólnoty, pasterz i nauczyciel.
Starsi służą mając na celu wzrost członków kościoła w chrześcijańskiej dojrzałości.
Starsi są tworzą Radę Zboru.

Jakie cechy powinien mieć starszy?

 • Formalne wymogi

  Na podstawie art. 20 ust. 2 ZPW Kościoła Chrześcijan Baptystów członkiem Rady Zboru może być osoba, która:

  • ukończyła 21 lat,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • od co najmniej 3 lat jest członkiem Kościoła oraz odznacza się wysokimi walorami duchowo-moralnymi. Wyjątki od tych zasad określa art. 20 ust. 3-5 ZPW.

  Radę Zboru tworzą osoby wybrane przez Konferencję Zboru w liczbie co najmniej 3, w tym Pierwszy Pastor Zboru będący członkiem Rady z urzędu.

 • Duchowe cechy i wymogi

  Rozważając fragmenty Biblii, które opisują charakter starszych możemy wyróżnić kilka cech:

  • chcą być starszymi (1Tm 3:1)
  • nienaganny (1Tm 3:2, Tt 1:8)
  • wstrzemięźliwy (Ga 5:23)
  • łagodny (1Tm 3:3, Tt 1:7)
  • niechciwy (1P 5:2, 1Tm 6:10)
  • potrafiący uczyć (1Tm 3:2)
  • dobrze prowadzący swoją rodzinę (1Tm 3:4-5, ale też 1Kor7:25-38, jeśli kandydat nie ma żony nie powinno to zamykać drogi do bycia starszym)
  • gościnny (1Tm 3:2, Tt 1:8)
  • mężczyzna (1Tm 2:12, Ef 5:22-6:4)

  Jeśli chcemy prowadzić kościoły Jezusa, musimy Go przypominać, a Jezus ucieleśniał wszystkie te cechy. Owce powinny dostrzegać wyraźne ślady Arcypasterza w życiu i charakterze tych, którzy mają służyć jako pasterze. Jeramie Rinne “Starsi w kościele”

  1 Tymoteusza 3:1-7

  Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, Nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co na wrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie.

  Tytusa 1:6-9

  Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, niechciwy brudnego zysku, Ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają.

Czym jest Rada Starszych?

Poprawna nazwa to Rada Zboru. Radę Zboru tworzą starsi, czyli grupa osób odpowiedzialnych za duchowe prowadzenie zboru (patrz: Jakie cechy powinien mieć starszy?).

Nie będziemy wybierać Rady Starszych, a Radę Zboru.

Czy będziemy mieć Radę Starszych i Radę Zboru jednocześnie?

Nie. Wybieramy tylko Radę Zboru. Członkowie Rady Zboru powinny spełniać wymogi starszych określone wyżej.

Kim jest diakon?

W pewnym sensie każdy z nas jest nim. Grecki rzeczownik diakonos prawie zawsze jest tłumaczony jako sługa.
Diakoni “uwalniają” starszych od “ciężaru” praktycznych zadań, aby oni mogli skierować swoje siły i uwagę na służbę Słowa i modlitwę.
Warto zaznaczyć, że służbę tę mogą sprawować bez przeszkód kobiety i mężczyźni.
Formalnie, diakon jest duchownym nieordynowanym spełniającym posługi we współpracy z pastorami Zboru.

Mateusza 23:11-12

Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym, A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony.

Marka 9:35

Wtedy usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech się stanie ze wszystkich ostatnim i niech będzie sługą wszystkich.

Jakie cechy powinien mieć diakon?

Diakoni powinni charakteryzować się tymi cechami co starsi, ale przede wszystkim dojrzałością chrześcijańską.

1 Tymoteusza 3:8-13

To samo odnosi się do opiekunów. Powinni być ludźmi szanowanymi, niedwulicowymi, nie nadużywającymi wina, niechciwymi brudnego zysku, zachowującymi z czystym sumieniem tajemnicę wiary. Niech oni najpierw przejdą okres próbny, a potem — jeśli okażą się nienaganni — rozpoczną posługę. Podobnie kobiety: Powinny budzić szacunek, nie mieć skłonności do obmawiania, zachowywać trzeźwość i wierność pod każdym względem. Opiekunowie powinni być mężami jednej żony, dobrze kierującymi dziećmi oraz własnymi domami. Ci bowiem, którzy mogą się wykazać wspaniałą służbą, zyskują sobie piękną pozycję i wiele śmiałości w wierze, której źródłem jest Chrystus Jezus.

Czym się różnią starsi i diakoni?

Wymagania charakteru na starszych i diakonów są niemalże takie same. Ale to starsi są odpowiedzialni za nauczanie i prowadzenie duchowe zboru. Diakoni zaś za pomoc zrealizowania tej wizji.

Jakie są obowiązki starszych i diakonów?

Starsi

 • Troska Pastoralna

Starsi są powołani do dbania o kościół (1 Tm 3:5) Dbanie o kościół przejawia się w trosce o ludzi, (Dz 20:28,35; 1 P 5:2), karmieniu duchowym ludu Bożego (1 Tm 5:14,17), i wzajemnej modlitwy (Ef 3:14-21).

 • Przewodnictwo

Starsi są powołani do dawania duchowego kierunku w Zborze (Dz 6), wyznaczają oni działania oraz dbają o nauczanie.

 • Ochrona Duchowa Kościoła

Starsi dbają o właściwą doktrynę w Zborze (Tyt 1:9; 1 Tym 4:14), weryfikują zdrowie duchowe Zboru (1 Tes 5:12; Heb 13:17) i nadzorują Zbór (Dz 20:28).

Praktyka: W celu dbania o powyższe obowiązki, starsi spotykają się z liderami i wspierają ich w prowadzeniu grupek np. poprzez zapewnienie dobrych materiałów do ich prowadzenia oraz poprzez dbanie o to co na grupkach jest omawiane. Dbają również o treść kazań i dobrą teologię w zborze. Spotykają się ze zborownikami, są dostępni i dają wsparcie duszpasterskie. Spotkania Rady Zboru odbywają się w takiej częstotliwości, żeby sprawy poruszane na spotkaniach dotyczyły nie tylko zarządzania Zborem, ale również modlitwy o członków Zboru i planowania działań Zborowych służących zbudowaniu duchowemu i ewangelizacji.

Diakoni

Obowiązkiem diakonów jest wspieranie starszych w realizowaniu misji zboru.
Najważniejsze w byciu diakonem jest charakter, nie zaś umiejętności życiowe.
Ale oczywiście charakter to nie wszystko, bo diakoni są odpowiedzialni za wykonanie zadań i pomoc starszym.

Diakoni są odpowiedzialni za:

 • dostrzeganie materialnych potrzeb i troszczenie się o nie
  Szersza perspektywa roli diakona obejmuje wszystko w życiu kościoła, co grozi odwróceniem uwagi starszych i zaniechaniem ich podstawowych obowiązków.
 • ochrona i promowanie jedności kościoła
  Diakonat ma na celu ochronę harmonii kościoła. Dlatego, diakoni powinni pokazywać miłość budującą jedność, którą Biblia wyraźnie wskazuje.
 • służenie i wspieranie starszych

Pobożni diakoni wykonują wizję i wspierają nadzór pobożnych starszych.

Praktyka:

Diakon będzie koordynować sprawy finansowe i administracją zborowa. W tym wypadku diakonem może być np. skarbnik zborowy. Do zadań diakona należeć będzie pomoc starszym w odwiedzaniu seniorów ze zboru, którzy mają trudności w dotarciu na nabożeństwo. Ale też ogólne rozumiana służba dobroczynienia. Diakoni ułatwiają służenie (pracę służb), a wszystko to w duchu miłości i jedności, która będzie budować zbór.

Przykładowe zadania:

 • prowadzenie służby witającej
 • zajmowanie się administracją i finansami zborowy
 • pomoc w przygotowaniu nabożeństw
 • pomoc przy stole Pańskim w tracie pamiątki wieczerzy

Czym jest komisja rewizyjna?

Komisja Rewizyjna zajmuje się weryfikacją decyzji finansowych i organizacyjnych osób uprawnionych do ich podejmowania w naszym Zborze, aby zapewnić przejrzystość działań naszych liderów i pracowników Zboru.

Do Komisji Rewizyjnej poszukujemy 3 osób.

Kto może kandydować do komisji rewizyjnej?

Pożądane cechy

1 Jana 3:17

A kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga?

 • minimalne przygotowanie z dziedziny finansów (wiedza co to jest budżet, rozliczenia kasowe itd.)
 • zdolności analityczne
 • otwarte serce, ale i realne podejście do zarządzania wydatkami w zborze.

Wymagania

Rzymian 13:7

Oddawajcie więc każdemu to, co mu się należy: komu podatek, temu podatek, komu cło, temu cło, komu bojaźń, temu bojaźń, komu cześć, temu cześć.

 • członkostwo w I Zborze KChB od co najmniej 4 lat
 • osoba kochająca Kościół i zborowników
 • osoba znająca i rozumiejąca cele oraz misję I Zboru KChB

Jakie są obowiązki komisji rewizyjnej?

Łukasza 14:28

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie?

 • analiza i kontrola dokumentów finansowych
 • analiza procesów finansowych i administracyjnych w Zborze oraz propozycje ulepszenia ich
 • aktywny udział w zebraniach Komisji Rewizyjnej (staramy się przejść na tryb pracy online)

Jak rekomendować osoby do tych służb (Rady Zboru, Diakonatu, Komisji Rewizyjnej)?

 • Rada Zboru

  Osobę rekomendujemy poprzez wypełnienie tego dokumentu. Osoba, która jest rekomendowana musi wyrazić pisemną zgodę i chęć bycia starszym.

  Karta zgłoszenia do RZ 2024.pdf

  Dokument musi wpłynąć do obecnej Rady Zboru.

 • Diakoni

  Imię i nazwisko osoby, którą chcemy zarekomendować jako diakona należy podesłać mailowo do Rady Zboru lub skontaktować się osobiście z członkiem Rady Zboru

 • Komisja Rewizyjna

  Osoby, które są chętne do bycia członkiem Komisji Rewizyjne powinny się zgłaszać do Pawła Marcinowicza (przewodniczącego Komisji) lub do Kuby Zienkiewicza.

  Jeśli chcesz zarekomendować kogoś to też skontaktuj się z Pawłem lub Kubą.

Chcesz bardziej zgłębić temat?

Zapraszamy do kontaktu z pastorem Janem Osieckim, ale też do przeczytania:

Starsi w kościele

Jeramie Rinne

Diakoni

Matt Smethurst