1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, adres: ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa.Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem przez e-mail: dd@baptysci.pl.

2. Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest: Grażyna Sudzińska-Amroziewicz Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez e-mail: ido@baptysci.pl.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  w związku z organizacją nabożeństw środowych, niedzielnych, a także w związku z organizacją spotkań Warszawskiej Szkoły Biblijnej, w 1 Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, w celach związanych z:
a) kontaktem w sprawach organizacyjnych,
b) sporządzaniem list uczestników

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):a)Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, celem zorganizowania i wzięcia udziału w Nabożeństwach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w Nabożeństwie. Natomiast podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, nie jest niezbędne, ale umożliwi kontakt z Panią/Panem.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe również po zakończeniu nabożeństw, maksymalnie 3 miesiące po zakończeniu nabożeństwa i maksymalnie 3 miesiące po zakończeniu spotkania Warszawskiej Szkoły Biblijnej.

6. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko w przypadkach niezbędnych.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub realizacji zadania publicznego.
UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
6) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
7) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny. Uczestnicy nabożeństw dobrowolnie podają dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym na nabożeństwo, jest to jednak konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania rejestracji na nabożeństwo.